பதவி வெற்றிடம் - Sri Lanka State Trading (General) Corporation ltd


Sri Lanka State Trading (General) Corporation ltd இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Assistant General Manager (Administration)

சம்பள அளவு: 115,720/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 17.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.02.02)
Previous Post Next Post