பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை மின்சார (தனியார்) நிறுவனம்இலங்கை மின்சார (தனியார்) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Holiday Bungalow Caretaker

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.03.11

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.03.01)
Previous Post Next Post