ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 06)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 06

கீழே தரப்பட்டுள்ள வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை கண்டுபிடியுங்கள். உங்கள் விடைகளை கீழே தரப்பட்டுள்ள விடைகளுடன் சரிபார்த்துக்கொள்ளுங்கள்.


Answers - விடைகள்

1.        He went to airport.
2.        The car is for sale.
3.        I took it by mistake.
4.        I am on my way.
5.        The bridge is over the river.
6.        He is at risk.
7.        I came for you.
8.        It is an offense by law.
9.        The glass is on the table.
10.   I went there for a reason.
Previous Post Next Post