ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 03)


இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சொல்லை தெரிவுசெய்யுங்கள்.Answers - விடைகள்

1.        I am at home.
2.        He came by bus.
3.        The book is on the table.
4.        She is in the kitchen.
5.        We are going on a trip.
6.        Park at your own risk.
7.        He was released on bail.
8.        I was born in 1988.
9.        She came on time.
10.   They sat on the floor.
Previous Post Next Post