ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 04)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 04

இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சொல்லை தெரிவுசெய்யுங்கள்.


Answers - விடைகள்


1.        My sister is combing her hair.

2.        She was brushing her teeth.
3.        He is very interested in the job.
4.        Mother was preparing lunch.
5.        He is eating an apple
6.        They are scared.
7.        I am driving a car.
8.        They were crying
9.        He is writing a letter.
10.   They are learning English.
Previous Post Next Post