ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 09)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 09

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


Answers - விடைகள்

1.     Which is your school?
2.     How old are you?
3.     Snakes have no legs.
4.     Cricket is a game.
5.     Car has four wheels.
6.     He is a teacher.
7.     Meena has three books.
8.     I have two pens.
9.     My car is stolen.
10. Where are the clothes?
Previous Post Next Post