ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 13)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பகுதி 13)

ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 13

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


விடைகள் - Answers

1.        She was working as a teacher.

2.        His driving is good.

3.        He was discharged.

4.        They have a big house.

5.        Kumar is a good boy.

6.        He has a red colour car.

7.        Our principal is very kind.

8.        She has been employed.

9.        He had a sudden fever.

10.   I do not have a job.

Previous Post Next Post