ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers | பகுதி 15


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) - பகுதி 15

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான ஆங்கில முன்னிடைச் சொல்லை at, in, on, by, for ஆகியவற்றில் இருந்து தெரிவு செய்யுங்கள்.Answers - விடைகள்

1.         I am at work.

2.         He was in a deep sleep.

3.         We are on a trip.

4.         It was made by hand.

5.         He went to school.

6.         They will come at night.

7.         My birthday is in August.

8.         She will come on Monday.

9.         He gave me a gift for my birthday.

10.     They painted on the wall.

Previous Post Next Post