பதவி வெற்றிடங்கள் - நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (Construction Industry Development Authority)


நிர்மாணக் கைத்தொழில் அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant.
- Technical Assistant.
- Training Officer.
- Technical cum Maintenance Officer.
- Supply Officer.
- Internal Audit Officer.
- Statistical Officer.
- Engineering Assistant.
- Director.
- Assistant Director.
- Electrician.
- Demonstrator.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-28
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.13)
Previous Post Next Post