ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) | English Exercises with Answers (பயிற்சி 17)


ஆங்கில பயிற்சிகள் (விடைகளுடன்) -  பயிற்சி 17

கீழே தரப்பட்டுள்ள ஆங்கில வாக்கியங்களில் இடைவெளிகளுக்கு பொருத்தமான சரியான சொல்லை தெரிவு செய்யுங்கள்.


இவற்றுக்கான விடைகள் கீழே தரப்பட்டுள்ளன.

இதுபோன்ற பயிற்சிகளுக்கு எமது 1-16 வரையிலான முன்னைய பதிவுகளை பார்வையிடலாம்.

விடைகள் - Answers  (பயிற்சி 17)

1.              They are going home.

2.              Teaching is teaching us.

3.              My friend has a new car.

4.              Boys were playing football.

5.              This is my house.

6.              Crows are birds.

7.              Trees have branches.

8.              She had my books.

9.              People are walking in the street.

10.          He does not have a bike.

Previous Post Next Post