பதவி வெற்றிடங்கள் - கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சு (Ministry of Fisheries & Aquatic Resources)


கடற்றொழில், நீரியல் வளங்கள் அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Resettlement Specialist.
- Monitoring & Evaluation Specialist.
- Environmental Specialist.
- Claim Specialist.
- Civil Engineer.
- Project Director.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-14
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.01)
Previous Post Next Post