பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபை (National Dangerous Drugs Control Board)


தேசிய அபாயகர ஒளடதங்கள் கட்டுப்பாட்டு சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Management Assistant
- Manager (Human Resources)
- Administrative Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 14.09.2020
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.08.30)
Previous Post Next Post