பதவி வெற்றிடங்கள் - National Medicines Regulatory Authority


National Medicines Regulatory Authority இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Development officer.
(03 பதவி வெற்றிடங்கள்)

- Technical Officer (Civil). 
(01 பதவி வெற்றிடம்)

- Management Assistant.
(18 பதவி வெற்றிடங்கள்)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-04
 
முழு விபரம்:


Source - Daily News (2020.07.29)
Previous Post Next Post