பதவி வெற்றிடம் - வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (Road Development Authority)


வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Director (Internal Audit)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 02.09.2020
 
முழு விபரம்:

Source: Daily News (2020.08.24)
Previous Post Next Post