பதவி வெற்றிடம் - Sri Lanka Institute of Textile & Apparel


Sri Lanka Institute of Textile & Apparel இல் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Accounts Officer

சம்பள அளவு: 71,335/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020-08-24
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.08.12)
Previous Post Next Post