அன்றாட வாழ்வில் ஆங்கில சொற்கள் - பகுதி 19 | English Words in Tamil


ஆங்கிலத்தில் சரளமாக பேசுவதற்கும், வாசிப்பதற்கும், எழுதுவதற்கும்,  ஆங்கில சொற்களை அதிகளவில் தெரிந்துவைத்திருப்பதன் அவசியம் பற்றி முன்னைய பதிவுகளில் கூறியிருந்தோம்.

புதிய சொற்களை அறிந்துகொள்ள தினமும் ஆங்கிலத்தில் ஒரு பந்தியையேனும், குறைந்தபட்சம் ஒரு வாக்கியத்தையேனும் வாசிப்பதை பழக்கத்தில் கொள்ளுங்கள்.

equal - சமனான
each - ஒவ்வொரு
enemy - எதிரி
loss - இழப்பு
low - குறைந்த
local - உள்ளூர்
late - தாமதம் 
later - பின்னர்
expect - எதிர்பார்த்தல்
event - நிகழ்வு
enough - போதும்
flag - கொடி
fault - தவறு
fight - சண்டை
fill - நிரப்பு
float - மிதத்தல்
fold - மடித்தல்
forest - காடு
feed - ஊட்டுதல்
earn - சம்பாதித்தல்
forgive - மன்னித்தல்
forget - மறத்தல்
freedom - சுதந்திரம்

இது போன்ற மேலும் பல சொற்களை தொடர்ந்து வரும் பதிவுகளில் எதிர்பாருங்கள்.
Previous Post Next Post