பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபை (National Child Protection Authority Vacancies)


தேசிய சிறுவர் பாதுகாப்பு அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Deputy Director General
- Director (Legal)
- Director (Law Enforcement)
- Clinical Psychologist
- Assistant Director (Media and Information)
- Assistant Director (Law Enforcement)
- Programme Officer
- Media and Information Officer

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.10.19
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.10.04)
Previous Post Next Post