பதவி வெற்றிடம் - வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை | Road Development Authority Vacancy


வீதி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.
 
Job Vacancy / பதவி வெற்றிடம்:

- Work Supervisor

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2020.11.30
 
முழு விபரம்:

Source - Daily News (2020.11.09)
Previous Post Next Post