பதவி வெற்றிடம் - நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை | Urban Development Authority Vacancy


நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்: 

- Additional Director General

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2021.05.25
 
முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2021.05.16)
Previous Post Next Post