திறந்த போட்டிப் பரீட்சை : பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் - வடக்கு மாகாணம்.

Image result for northern province teaching vacancy

வடக்கு மாகாண தமிழ் மொழிமூலப் பாடசாலைகளில் நிலவும் ஆசிரியர் வெற்றிடங்களுக்கு ஆட்சேர்ப்பதற்கான திறந்த போட்டிப் பரீட்சை.

இலங்கை ஆசிரியர் சேவையின் 3ம் வகுப்பு - 1(அ) தர பதவி வெற்றிடங்கள்.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2017-08-04

மேலதிக விபரங்கள்:மாதிரி விண்ணப்பப் படிவம்
 


(If above did not work)

FOR MORE DETAILS: Click Here

APPLICATION FORM: Click Here

Source: www.np.gov.lk (2017.07.07)


Previous Post Next Post