பதவி வெற்றிடம் - தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிபெயர்ப்பாளர் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்..!பதவி வெற்றிடம் - தமிழ் / ஆங்கிலம் மொழிபெயர்ப்பாளர் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்..!

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தின் மேற்படி பதவிக்கு கீழ்காணும் அறிவித்தலில் உள்ள தகைமைகளைக் கொண்டோரிடமிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 25.08.2017

முழு விபரம்:

 
Source: observereducation.lk

Previous Post Next Post