50 இற்கும் மேற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்கள் - கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்..!50 இற்கும் மேற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்கள் - கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம்..!

இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகதில் நிலவும் 50 இற்கும் மேற்பட்ட பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம்:
 Vacancies Advertisement001
Vacancies Advertisement002
Vacancies Advertisement003
Vacancies Advertisement004
Vacancies Advertisement005More Information | Download Application Form

Daily News Advertisement - 14.09.2017

Source : www.esn.ac.lk, Daily News (14.09.2017)

Previous Post Next Post