திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்.


திறந்த போட்டிப் பரீட்சை - இலங்கை திட்டமிடல் சேவையின் தரம் III இற்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்.

முழு விபரம்:


Source : Government Gazette (2017.09.29) | Download Full Gazette / Application 

Previous Post Next Post