பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Law & Order and Southern Development..!


பதவி வெற்றிடங்கள் - Ministry of Law & Order and Southern Development..!

நீதி மற்றும் தெற்கு அபிவிருத்தி அமைச்சின் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

முழு விபரம் :


Source : Sunday Observer (10.09.2017)

Previous Post Next Post