தொழில் வாய்ப்புக்கள் - இறப்பார் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.


தொழில் வாய்ப்புக்கள் - இறப்பார் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்.

Government Job Vacancies - Rubber Research Institute of Sri Lanka.
  • Manager.
  • Resident Engineer.
  • Research Officer.
  • Accounting & Procurement Officer.
  • Personal Assistant to Director.
  • Translator.
  • Rubber Extension Officer.
  • Technical Officer.

முழு விபரம்: 

Source: Sunday Observer (2018.04.08)

Previous Post Next Post