பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்.பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை ஒலிலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்.

முழு விபரம்:Source: Sunday Observer (2018.04.29)

Previous Post Next Post