இவ்வார Sunday Observer (2018.04.15) பத்திரிகையில் வெளியான அரச வேலைவாய்ப்புகள்.


இவ்வார Sunday Observer (2018.04.15) பத்திரிகையில் வெளியான அரச வேலைவாய்ப்புகள்.

Government Jobs - Sunday Observer (2018.04.15)

  • போக்குவரத்து மற்றும் சிவில் விமான சேவைகள் அமைச்சு.
  • நகர அபிவிருத்தி அதிகாரசபை.
  • இலங்கை மன்றம்.

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer (2018.04.15)

Previous Post Next Post