இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தினால் நடாத்தப்படும் மேற்படி பட்டபின் படிப்பு கற்கைநெறிக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

- Master of Science in Science Education (MSc - Sc. Ed.)

The course would be a full time course of 12 months duration and the research project will be 3-6 months duration. Lectures would mostly be conducted on Fridays and weekends throughout the year.

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer (2018.08.19)
Previous Post Next Post