பதவி வெற்றிடம் : Vacancy for Computer Application Assistant - Ceylon Medical College Council


Ceylon Medical College Council இனால் பின்வரும் பதவி வெற்றிடத்திற்காக விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Applications are invited from the candidates who posses the undermentioned qualifications and experience for the post of :

- Computer Application Assistant (Grade III).

சம்பள அளவு : 30,000/- (அண்ணளவாக)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 30.09.2018

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.09.02)
Previous Post Next Post