பதவி வெற்றிடங்கள் - பேராதனை பல்கலைக்கழகம் (UOP).


பேராதனை பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2018.12.02)

Previous Post Next Post