மாகாண இறைவரி ஆணையாளர் - வடமேல் மாகாண சபை


வடமேல் மாகாண சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- மாகாண இறைவரி ஆணையாளர்

சம்பள அளவு: 110,895/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.06.14

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2019.05.24)
Previous Post Next Post