பதவி வெற்றிடம் - இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகம் (Eastern University of Sri Lanka)


இலங்கை கிழக்குப் பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- University Business Linkages (UBL) Cell Manager

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 19.06.2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.26)
Previous Post Next Post