பதவி வெற்றிடங்கள் - இலங்கை மகாவலி அதிகார சபை (Mahaweli Authority of Sri Lanka)

இலங்கை மகாவலி அதிகார சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


 Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Fisheries & Livestock Development Officer.
சம்பள அளவு: 70,580/-

- Livestock Development Officer
சம்பள அளவு: 52,360/-
 
விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019 மே 27

முழு விபரம்:

Source - Daily News (2019.05.13)
Previous Post Next Post