முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் (Management Assistants) - விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனம்.


விமானநிலையம் மற்றும் விமான சேவைகள் (இலங்கை) நிறுவனத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர்கள் (Management Assistants)

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.12)
Previous Post Next Post