அலுவலக உதவியாளர் (Office Assistant) - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு


சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Office Assistant (அலுவலக உதவியாளர்)

சம்பள அளவு: 42,913/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 26.05.2019

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2019.05.12)
Previous Post Next Post