செயற்திட்ட உதவியாளர் (Project Assistant) - இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகம்.

இலங்கை வயம்ப பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.


Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- செயற்திட்ட உதவியாளர் (Project Assistant)

சம்பள அளவு: 55,000/-

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.05.20

முழு விபரம்:

Source - www.wyb.ac.lk
Previous Post Next Post