முகாமைத்துவ உதவியாளர், தொழில் முயற்சி ஊக்குவிப்பு உதவியாளர், தொழில் முயற்சி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர் - தேசிய தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபை (NEDA - VACANCIES)


தேசிய தொழில் முயற்சி அபிவிருத்தி அதிகாரசபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- முகாமைத்துவ உதவியாளர் (02 பதவி வெற்றிடங்கள்)
Management Assistant.
சம்பள அளவு: 48,540/-

- தொழில் முயற்சி ஊக்குவிப்பு உத்தியோகத்தர்.
Enterprise Promotion Officer.
சம்பள அளவு: 70,580/-

- தொழில் முயற்சி ஊக்குவிப்பு உதவியாளர் (02 பதவி வெற்றிடங்கள்).
Enterprise Promotion Assistant.
சம்பள அளவு: 54,960/-

- உதவிப் பணிப்பாளர்
Assistant Director.
சம்பள அளவு: 95,575/-


விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி:

முழு விபரம்:


Source - Thinakaran, Daily News (2019.05.29)
Previous Post Next Post