நிகழ்ச்சித்திட்ட அதிகாரி - வடமத்திய மாகாண சபை | Job Vacancy (NCP)


வடமத்திய மாகாண சபையில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- நிகழ்ச்சித்திட்ட அதிகாரி

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.27

முழு விபரம்:

Source - Thinakaran (2019.09.16)
Previous Post Next Post