பதவி வெற்றிடங்கள் - கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில் மற்றும் நீரகவளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சு


கமத்தொழில், கிராமிய பொருளாதார அலுவல்கள், நீர்ப்பாசனம், கடற்றொழில் மற்றும் நீரகவளமூல அபிவிருத்தி அமைச்சில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- Senior Engineer (Water Management).
- Information Education Communication & Information Communication Technology Specialist.
- Procurement Specialist

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 2019.09.27

முழு விபரம்:
Source - Daily News (2019.09.07)
Previous Post Next Post