பதவி வெற்றிடங்கள் - ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகம் (Uva Wellassa University)


ஊவா வெல்லஸ்ஸ பல்கலைக்கழகத்தில் நிலவும் பின்வரும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

Job Vacancies / பதவி வெற்றிடங்கள்:

- விரிவுரையாளர்
- சிரேஷ்ட விரிவுரையாளர்

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி: 11.02.2020

முழு விபரம்:

Source - Sunday Observer (2020.01.12)
Previous Post Next Post