சான்றிதழ் பயிற்சிக் கற்கைநெறி - பொதியிடல் தொழிநுட்பவியல் : கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சு.


சான்றிதழ் பயிற்சிக் கற்கைநெறி - பொதியிடல் தொழிநுட்பவியல் : கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சு.

ஊழியர்களின் திறன் மட்டத்தை மேம்படுத்தவும் தொழிநுட்ப அறிவை ஊக்குவிக்கவும் உள்ளூர் பொதியிடல் தொழில் துறையினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட கோரிக்கைக்கு அமைவாக கைத்தொழில் மற்றும் வணிக அமைச்சினால் இப்பயிற்சிக் கற்கைநெறி SLIP இன் பொதியிடல் அபிவிருத்தி நிலையத்துடன் இணைந்து முன்னெடுத்துச் செல்லவுள்ளது.

முழு விபரம்:


Source: thinakaran.lk (27.07.2017)

Previous Post Next Post