மாணவர் பதிவு 2017 - இலங்கை தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகம்..!


இலங்கை தொழில்நுட்பப் பல்கலைக்கழகதின் பாடநெறிகளுக்கு மாணவர்களைப் பதிவுசெய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பின்வரும் அறிவித்தலில் உள்ள தகைமைகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றன.


முழு விபரம்:


Source : Daily News (2017.08.30)

Previous Post Next Post