பதவி வெற்றிடங்கள் - University of Vocational Technology

Related image

பதவி வெற்றிடங்கள் - University of Vocational Technology

University of Vocational Technology இன் குளியாபிட்டிய University College இன் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 25.09.2017

முழு விபரம் :


Sunday Observer (2017.09.03)

Previous Post Next Post