வெளிவாரி பட்டப்படிப்பு - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்..!


External Degree Programs - University of Colombo.

கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தினால் வழங்கப்படும் பின்வரும் வெளிவாரி பட்டப்படிப்பிற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

1. B.Sc in Electronics and Automation Technologies.
2. B.Sc in Financial Engineering.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி : 30.09.2017

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (10.09.2017)

Previous Post Next Post