இலத்திரனியல் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு கற்கைநெறிகள் - Sri Lanka Telecom Training Center.

Sri Lanka Telecom Training Center இனால் நடாத்தப்படும் பின்வரும் கற்கைநெறிகளுக்கு மாணவர் பதிவு ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது.

முழு விபரம் :


 Source : Sunday Observer (17.09.2017)
 
Previous Post Next Post