பதவி வெற்றிடங்கள் - கொழும்பு பல்கலைக்கழகம்..!


கொழும்பு பல்கலைக்கழகதின் பின்வரும் வெற்றிடங்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி :

முழு விபரம் :
Source : Daily News (18.09.2017)

Previous Post Next Post