பதவி வெற்றிடங்கள் - மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.


பதவி வெற்றிடம் - மொழிபெயர்ப்பாளர்கள் : இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.

தமிழ் - ஆங்கிலம்  |  சிங்களம் - தமிழ்  |  சிங்களம் - ஆங்கிலம்.

முழு விபரம்:


Source : Sunday Observer (2017.10.15)
Previous Post Next Post