தொழிநுட்ப உதவியாளர் (07) : கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு.


தொழிநுட்ப உதவியாளர் (07 வெற்றிடங்கள்) : கைத்தொழில் மற்றும் வர்த்தக அமைச்சு.

Government Job Vacancies : Ministry of Industry and Commerce.

முழு விபரம்:

Source: Sunday Observer (2018.04.22)

Previous Post Next Post