30+ அரச பதவி வெற்றிடங்கள் : மாநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு.30 இற்கும் மேற்பட்ட அரச பதவி வெற்றிடங்கள் : மாநகர மற்றும் மேல்மாகாண அபிவிருத்தி அமைச்சு.

30+ Government Job Vacancies : Ministry of Megapolis and Western Development.

முழு விபரம்:
Source: Sunday Observer 2018.04.22Previous Post Next Post