அலுவலக உதவியாளர், சாரதி - சுகாதார, போசணை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு.
Government Job Vacancies - Ministry of Health, Nutrition & Indigenous Medicine

- Office Assistant.
- Driver.

முழு விபரம்:Source: www.health.gov.lk (2018.04.08)

Previous Post Next Post